Kategorie

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.finishmark.pl

1. Sprzedawca: Jacek Frąc prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, pod firmą Finishmark Jacek Frąc, adres

siedziby: 16-001 Kleosin, ul. Mickiewicza 28, wpisany pod numerem NIP: 5821090308,

Regon: 200371687.

2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

2.1. Pod numerem telefonu: 506 049 848 (koszt połączenia według taryfy operatora).

2.2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: dklep@finishmark.pl

§1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.finishmark.pl, za

pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.

3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu

Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w

Sklepie Internetowym.

6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej

Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy

Umowa Sprzedaży

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks

cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu

internetowego Sklepu.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i

ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

dostępnego pod adresem www.finishmark.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie

się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie

realizacji Zamówienia.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie

zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie

wprowadzone na rynek polski.

6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient musi spełniać następujące

wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Sprzedawca:

6.1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).

6.2. Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows,

Mac OS X, Linux lub Android.

6.3. Przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer -

wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera -

wersja 32.

7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy

prawa.

§3 Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w

złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6

dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia

i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie

ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z

Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo

do anulowania Zamówienia.

5. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje fakturę VAT.

5.1. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres

e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną

odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta

lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu

złożenia Zamówienia.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu

Umowy Sprzedaży:

1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Rachunek Sprzedawcy:

2.1. Bank: ING Bank śląski

2.2. Numer Rachunku 73 1050 1823 1000 0090 7455 0626

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient

zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu

zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:

2.1. Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska pobraniowa.

3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia

zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich

starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:

4.1. Przesyłka kurierska: 19 zł przedpłata, 24,50 zł pobranie.

Sprzedawca.

5. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie

danego Towaru podano inny termin.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych

odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

na adres Sprzedawcy.

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie

Sklepu Internetowego w zakładce ,,Formularz odstąpienia od Umowy’’ oraz jest załączony

do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych

od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.

6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane

od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w

tym koszty dostawy.

7.1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru

inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.

7.2. W tajkiej sytuacji Klient pokrywa koszty dostawy.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są

określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w

Kodeksie Cywilnym.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar

ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Reklamacje możne zostać złożona przez Klienta na przykład:

4.1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: FinishMark Jacek Frąc, 16-001 Kleosin,

ul. Mickiewicza 28

4.2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres

Sprzedawcy sklep@finishmark.pl

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

5.1. Imię i nazwisko.

5.2. Adres.

5.3. Adres e-mail.

5.4. Datę złożenia zamówienia.

5.5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.

5.6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej

bądź za pomocą poczty.

7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt

wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby

nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy

w miejscu, w którym produkt się znajduje.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się

Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację

za uzasadnioną.

10.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi

lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość

kupionego Towaru.

§9 Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z

ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności

i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień

niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych

do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy

ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U.

2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.

2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia

2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach

konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne

właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane

przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej

zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.

nr 43 poz. 296 ze. zm.).

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją

postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe

przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub

prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma

prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Data opublikowania regulaminu: 12 listopada 2015 r.